1.Homeopati: Alman hekim Hahnemann’ın 200 yıl kadar önce geliştirdiği, ülkemizde son yıllarda uygulanmaya başlayan, dünyada yaygın bilinen, İngiltere Kraliçesinin bile kullandığı doğal ve etkili bir tedavi yöntemidir. Benzerin benzerle iyileşeceği prensibiyle çalışır. Bitki, mineral, hayvan gibi materyallerin bir anlamda frekanslarını kullanır.


2.Nöral Terapi: Alman anestezist Huneke kardeşler 1920’lerde geliştirmiştir. Çoğunlukla cilde yapılan kısa etkili lokal anestezik iğneler bedenin network’ünü düzelterek çok etkili iyileşme sağlar. Özellikle migren, nöropati gibi ilaçla tedavi edilemeyen ağrılarda çözüm sağlar.


3. Akupunktur: Binlerce yıllık Çin deneyimine dayanarak tespit edilmiş, anatomik karşılığı da olan noktalara batırılan iğnelerle bedenin enerji akışını düzenler. Dünya sağlık Örgütününde (WHO) kabul ettiği bir çok hastalıkta kullanılabilir. Sadece kulak (Fransız DrNogier ekolü), el, ayak, burun çevresi, baş bölgesine yapılan mikrosistem akupunktur teknikleri vardır. İğne ile yapılması yanı sıra laser, bastırarak (akupressör), iğneye ısı ve elektrik vererek yapılabilir.


4.Refleksoloji: Ayak tabanında bedenin tüm yansıması noktalar olarak yer almaktadır. Binlerce yıldır uygulanan bu yöntemde ayakta hastalıklı organın karşılığı olan noktaya masajla organ olumlu etkilenir.


5.Proloterapi-Mezoterapi: İğneli tedavilerdendir. İğnelerin içinde dokuyu uyarıcı maddeler vardır. Kas- eklem ağrılarında çoğunlukla kullanılır.


6.Manyetik Alan Tedavisi: Elektromanyetik kirlilik günümüzde çok fazladır. Manyetik alan hücrelerimizin çalışması için çok gereklidir. Kirlenmiş alanımızın temizlenmesi için doğal düzeylerdeki manyetik alan uygulamasına dikkat edilmelidir. Her manyetik alan doğrudan beden uygulanmamalıdır.


7.Aile Dizimi: Alman Psikolog Bert Hellinger tarafından geliştirilmiş bir alan çalışmasıdır. Kişinin problemlerinin ailesel geçmiş bağlantılarının şifalandırılmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Özellikle geçmişle kör bağlantısı olan kişilerde çok etkili çözümler sunabilir.


8.Hipnoz: Çevresel uyaranlara kendini kapatarak hipnozu yapan kişinin telkinlere açık olma halinin gelişmesidir. Böylece kişi olumlu etkilenir. Bir anlamda bilinçlilik vardır ve filmlerdeki gibi tam trans yoktur.


9.Manuel Terapi, Osteopati, Chiroterapi: Bedenimiz eklemler ve kaslarla dik dursa da hareketli bir sistemdir. Bu tedaviler bedene yaptırılan bazı hareketler ve dokunuşlarla bir çeşit dengeleme yaparlar. Özellikle omurga ağrılarında etkilidir.


10. Kinezioloji, O-Ring Test: Bedendeki sorunlu bölgelerde frekans değişir. Hiçbir makine kullanmadan test eden kişi ve hastanın frekansları kullanılarak elde edilen teşhis bazen tedavi yöntemleridir.


11.Fitoterapi: Binlerce yıllık deneyimle biriktirilen bilgiler ışığında ninelerimizin kullandığı bitkilerin, bilimsel düzeyde etkilerinin tanımlanarak tedaviye dahil olmasıdır.


12. Oksijen, solunum ve ozon: Oksijen bedenimiz için en gerekli gazdır. Tüm işlevler oksijen kullanarak olur. Oksijeni etkileyen bu yöntemler beden ve ruh halimizi de etkiler.


12 alternative medicine methods

1.Homeopathy: The German physician Hahnemann, developed 200 years ago, is a natural and effective method of treatment that even the Queen of England, widely known in the world, used in our country in recent years, is even used. It works with the principle that it will heal with similar similarities. It uses the frequencies of plants, minerals, animals, and so on.


2. Neural Therapy: The German anesthetic Huneke brothers developed in the 1920s. Short-acting local anesthetic needles, often made on the skin, provide a very effective healing by correcting the body’s network. Especially in cases of migraine, neuropathy, etc.


3. Acupuncture: Based on thousands of years of Chinese experience, the pinning sinks, which also have anatomical counterparts, regulate the energy flow of the body. It can be used in many diseases that World Health Organization (WHO) accepts. There are microsystem acupuncture techniques that are made only on the ear (French DrNogier school), hand, foot, nose, head region. In addition to being made with needles, the laser can be made by pressing (acupressor), applying heat and electricity to the needle.


4. REFLEXOLOGY: At the base of the foot, the body is located as all the reflection points. In this method applied for thousands of years, the body is positively influenced by the mass of the point which is the counterpart of the diseased organ in the foot.


5.Prolotherapy-Mesotherapy: Needled therapies. Inside the needles there are stimulants. Muscles are mostly used in joint pain.


6. Magnetic Field Therapy: Electromagnetic pollution is very high nowadays. The magnetic field is very necessary for our cells to work. Care must be taken to apply the magnetic field at the natural level to clean the contaminated area. Each magnetic field should not be applied directly to the body.


7. Family Diary: A field study developed by German psychologist Bert Hellinger. It is an approach that enables the healing of familial past connections of a person’s problems. It can offer very effective solutions especially for people with blind attachment to the past.


8. Hypnosis: It is the development of a person who is hypnotizing himself / herself by turning off environmental stimuli. Thus, the person is positively affected. There is consciousness in a sense and there is no full trance like in movies.


9.Manual Therapy, Osteopathy, Chirotherapy: Our body is a moving system if it is stiff with joints and muscles. These treatments make some kind of balancing with some movements and touches made to the body. It is especially effective in spinal pain.


10. Kineziology, O-Ring Test: Frequency changes in problematic areas on the body. The diagnosis obtained by using the frequency of the test person and the patient without using any machine is sometimes treatment methods.


11. Phytotherapy: The knowledge accumulated with thousands of years of experience is the treatment of the plants that our nobles use in the light.


12. Oxygen, respiration and ozone: Oxygen is the most necessary gas for our body. All functions are using oxygen. These methods that affect oxygen also affect our body and soul.

Reklamlar